International MBA Program "Food Economy"

Agata Adamska

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa (Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji) w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła staże naukowe w Thames Valley University oraz Stirling University. Specjalizuje się w zagadnieniach ładu korporacyjnego, finansów przedsiębiorstw i rynku kapitałowego.

Była wykładowcą na studiach MBA prowadzonych we współpracy z Oxford Brookes University. Autorka i współautorka wielu publikacji, m.in. książek „Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie”, „Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych”, „Rola i zadania dyrektora finansowego” oraz „Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii”. Realizuje projekty doradcze i szkoleniowe.

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl