International MBA Program "Food Economy"

Mariusz Hamulczuk

Adiunkt w katedrze Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzący zajęcia dydaktyczne z zakresu prognozowania i symulacji procesów ekonomicznych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Autor i współautor ponad 70 naukowych publikacji z zakresu analiz cen w łańcuchu żywnościowym, prognozowania w agrobiznesie oraz ewaluacji wpływu zmian polityki ekonomicznej.

Kierownik tematów badawczych: pt. „Analiza, prognozowanie i zarządzanie ryzykiem cenowym na podstawowych rynkach rolnych-możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych” w Programie Wieloletnim 2005-2009 pt.„Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej” oraz „System prognostyczny służący podnoszeniu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego”w Programie Wieloletnim 2011-2014 pt. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej” Od 2006 roku członek „Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych” Agencji Rynku Rolnego. Uczestnik projektu Komisji Europejskiej AGMEMOD, którego celem było modelowanie i prognozowanie sektora rolnego poszczególnych krajów członkowskich z wykorzystaniem modelu równowagi cząstkowej.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl