Zarządzanie w agrobiznesie

Wykładowcy

..
.

ZARZĄDZANIE:

..
.

EDWARD MAJEWSKI

Profesor dr hab., pracownik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, kierownik studiów MBA. W latach 1993-1996 koordynator programu „Sustainable Agriculture” w Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Pułtusku (2000-2003) oraz w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Odbył staże naukowe w SAC Aberdeen (Szkocja) i Uniwersytecie Yale (USA).

Wśród zainteresowań badawczych dominują: zrównoważony rozwój (Sustainable Development), wpływ zmian polityki rolnej na sytuację w polskim rolnictwie. Dydaktyka – zarządzanie strategiczne, Total Quality Managment, biznes plan.

Koordynator i wykonawca w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, autor ekspertyz i opracowań konsultingowych. Członek sieci niezależnych ekspertów DG VI Komisji Europejskiej w latach 2001-2003. Koordynator w projektach dydaktycznych finansowanych z programów Unii Europejskiej: Tempus (1992-1994), Tessa (1995), Leonardo da Vinci (2004-2007).

Autor ok. 200 publikacji naukowych, autor skryptów akademickich oraz programu komputerowego biznes plan. Nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej, dwukrotnie wyróżniony nagrodą Rektora SGGW za działalność naukowo-badawczą.

..
.

HANNA HAMER

Dr Hanna Hamer jest psychologiem społecznym i psychoterapeutką. Autorka 18 książek (m.in. podręcznik akademicki Psychologia społeczna. Teoria i praktyka 2005) i Zgdoa w rodzinie (2007), 9 skryptów i ponad 200 artykułów. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej PAN, i SGGW, gdzie kieruje także Studium Doskonalenia Pedagogicznego i Zakładem Psychologii. Od 1994 roku ma własną firmę szkoleniowo-doradczą. Laureatka wielu nagród, w tym: w 2006 roku Nagrody Rektora SGGW I stopnia za działalność naukowo-dydaktyczną. Popularyzuje wiedzę psychologiczną w radiu i telewizji. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności społecznych – zwłaszcza w stosowaniu inteligencji emocjonalnej podczas asertywnej komunikacji w procesie rozwiązywania konfliktów i negocjowania, oraz w rozwijaniu myślenia twórczego i sposobów obrony przed stresem. Prowadzi szkolenia dla różnorodnych grup odbiorców, w tym dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla. Jest szczęśliwą kobietą, ma dwie ogromnie niezależne córki, wielu przyjaciół i psa. Codziennie stara się odnaleźć urodę i smak życia. Cechy charakterystyczne – miłość do pracy, muzyki klasycznej, ludzi z poczuciem humoru i błyskotliwą inteligencją oraz nienawiść wobec obłudy, podłości, despotyzmu i chamstwa.

..
.

ROBERT KOWALSKI

Wykładowca w Międzynarodowym Centrum Rozwoju i Szkoleń Uniwersytetu Wolverhampton (CIDT). Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania. Zainteresowania naukowe skupiają się na edukacji, warunkach życia na obszarach wiejskich, odnowie zasobów naturalnych.

Bierze udział w badaniach nad wzmocnieniem instytucjonalnym, transferze technologii. Specjalizuje się w zarządzaniu i planowaniu strategicznym. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami i kształceniu dorosłych.

Uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych, m.in. w Polsce, Brazylii, Bangladeszu, Kazachstanie. W latach 1999-2004 wykładowca Uniwersytetu w Wolverhampton. Autor wielu publikacji.

..
.

MICHAŁ PIETRZAK

Profesor nadzwyczajny SGGW, w Zakładzie Organizacji i Zarządzania KEiOP SGGW, kierownik Studiów Podyplomowych PRE-MBA „Metody i techniki menedżerskie”. Starszy Konsultant ds. Zrównoważonej Karty Wyników w firmie doradczej BENTEN (2001-2002), wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie (2002-2005). Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1997), Podyplomowego Studium Strategicznego Zarządzania Marketingowego SGH (2000) oraz Studiów Doktorskich Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW (2001). Odbył staż naukowy na Uniwerstecie Wageningen (Holandia). Wyróżniony nagrodą II stopnia Rektora SGGW za osiągnienia w dziedzinie badań naukowych.

Obszar zainteresowań: zarządzanie, strategie i efektywność przedsiębiorstw, metody i techniki zarządzania, ekonomika i organizacja przemysłu mleczarskiego. Autor około 80 publikacji z tego zakresu. Współpracuje z praktyką gospodarczą (między innymi: TRANSSYSTEM, FENICE, RW TÜV i TÜV NORD, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich) jako konsultant i trener w zakresie Zrównoważonej Karty Wyników – Balanced Scorecard.


..
.

EKONOMIA

..
.

MONIKA UTZIG

Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarcze SGGW. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.. Doktorat z zakresu adekwatności kapitałowej banków (SGGW). W latach 2007-2008 wykładowca na studiach podyplomowych „Ryzyko operacyjne w banku” WNE UW. Członek SERiA.

Obecnie działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół zagadnień dotyczących konsumpcji i finansów gospodarstw domowych. Autorka ok. 40 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.

..
.

ALDONA ZAWOJSKA

Pracownik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej, kierownik Zakładu Ekonomii. Odbyła staże naukowe w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu, SAC w Aberdeen (Szkocja), University of Nebraska-Lincoln (USA), Central European University w Budapeszcie (Węgry).

Zainteresowania naukowe skupiają się na teorii ekonomii, polityce makroekonomicznej oraz roli sektora publicznego w gospodarce.

Autorka około 130 publikacji, w tym skryptów akademickich i podręczników z ekonomii. Kierownik trzech grantów „Jean Monnet” Komisji Europejskiej, wykonawca w kilku międzynarodowych projektach badawczych.

Nagrodzona Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz wyróżniona nagrodami Rektora SGGW za działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną.

http://aldona_zawojska.users.sggw.pl/cvpl.pdf

..
.

WILLEM HEIJMAN 

Wim Heijman graduated as an economist from Tilburg University in the Netherlands in 1979. He holds a PhD degree from Wageningen University, where he works since 1981. In 2000 he was appointed professor of Regional Economics. He teaches classes in General and Regional Economics and supervises master and PhD theses in this areas. He is the author of a number of articles and books in his field of study. At present he is the chairman of the International Network for the MBA in Agribusiness and Commerce (AGRIMBA). He received a honorable doctor degree from the University of Debrecen (Hungary) and was awarded the ‘Goddess of Harvest Prize’ by the Czech University of Agriculture in Prague.


..
.

METODY OPERACYJNE

..
.

ARKADIUSZ ORŁOWSKI

Arkadiusz Orłowski – doktor habilitowany nauk fizycznych. Przez wiele lat kierował Zakładem Informatyki i Zakładem Podstaw Informatyki w Katedrze Ekonometrii i Informatyki SGGW (1997-2006). Sekretarz i członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN na kadencję 2003-2006. Od 01.01.2007 jest kierownikiem Katedry Informatyki SGGW. Wykładał w: Szkole Nauk Ścisłych PAN, Społecznej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej PAN, Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wyższej Szkole Agrobiznesu. Pracował (jako stypendysta Max-Planck-Gessellschaft) na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (1992-1994) i (jako visiting scholar) na Harvard University (1996). Odbył także liczne wizyty naukowo-badawcze w ośrodkach zagranicznych (Cambridge, Oxford, Garching, Ulm, Grenoble, Amsterdam, Palermo). Opublikował ponad 50 oryginalnych prac twórczych, większość z nich w anglojęzycznych czasopismach naukowych o światowym zasięgu. Jego prace są często cytowane w Science Citation Index. Wygłosił ponad 100 prezentacji na sympozjach, konferencjach i warsztatach międzynarodowych, w tym wiele referatów plenarnych.

Główne zainteresowania naukowe to informatyka stosowana, informatyka kwantowa, fizyka teoretyczna, ekonofizyka, kryptologia, statystyka, metody informatyczne i matematyczne w naukach ekonomicznych i społecznych. Dużo czasu poświęca na popularyzację nauki w prasie, radio i telewizji.

..
.

STANISŁAW STAŃKO

Kierownik Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW. Pracując zawodowo odbył staże zawodowe w USA – Minnesota University, Akademii Rolniczej im. Timiriazewa w Moskwie, University College Cork w Irlandii.

Główne kierunki działalności naukowej dotyczą rachunku ekonomicznego, a zwłaszcza problematyki funkcji produkcji i nakładów w rolnictwie, wzrostu gospodarczego i postępu naukowo-technicznego, gospodarowania w różnych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych, procesów adaptacyjnych w rolnictwie, prognozowania w rolnictwie i agrobiznesie oraz integracji europejskiej. Opublikował 160 prac. Jest też autorem 50 opracowań nie publikowanych. Współpracuje z praktyką gospodarczą, obecnie jest zastępcą Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Jest członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Wyróżniony m.in. nagrodą Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

..
.

ELŻBIETA SAGANOWSKA

Doktor, pracownik naukowy Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, Katedra Ekonometrii i Statystyki. W latach 1995-2002 współpracowała z Zakładem Badań Statystyczno – Ekonomicznych GUS i PAN. Pracując zawodowo odbyła staże naukowe w Niemczech – Technische Universität Nienburg oraz w Belgii (dwukrotnie) – Faculte des Science Appliqees, Universitte Catholique de Louvain. Kierowała jednym z projektów wykonanych w ramach programu ”Informatyzacja procesów dydaktycznych i naukowo-badawczych w szkołach wyższych”.

Zainteresowania zawodowo koncentrują się na problematyce dotyczącej regionalnych różnic w rozwoju społeczno – gospodarczym województw Polski oraz zastosowaniu metod matematycznych i statystycznych w badaniach ekonomicznych. Dydaktyka – Ekonometria, Badania operacyjne, Metody optymalizacyjne w badaniach ekonomicznych.

Autorka publikacji naukowych, wyróżniona Nagrodą Rektora SGGW stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.

..
.

ALISTAIR STOTT

Alistair is currently head of the Bio-economics and Rural Strategy Team, Research Division at SAC, Aberdeen, Scotland (www.sac.ac.uk). He has over 20 years experience of teaching farm and rural business management and over ten years experience of external examining at undergraduate and postgraduate levels for 7 UK Universities. Special educational interests include the development and use of flexible learning, especially over the internet. Alistair is a fellow of the Higher Education Academy.

Research interests focus on interdisciplinary research, particularly the application of economics in animal health, animal welfare and animal breeding. Alistair has published over 50 peer reviewed scientific papers in these fields and collaborated at international level with a wide range of specialists in economics, business management, veterinary and animal sciences.


..
.

MARKETING

..
.

RAFAŁ MASIAK

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (magister inżynier) oraz studiów podyplomowych w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej (magister biznesu). Kierownik i dyrektor marketingu z wieloletnim stażem pracy w międzynarodowych koncernach branży FMCG (Unilever, Johnson&Johnson, Cadbury Wedel, Wrigley, Nutricia Danone). Wykładowca marketingu w Wyższej Szkole Kosmetyki i Kosmetologii na Podwalu w Warszawie.

..
.

MARIA RAQUEL DAVID PEREIRA VENTURA-LUCAS

Associate Professor in the Department of Business Administration, University of Evora (Portugal). Lecturer on courses in Agricultural and Agro-Food Marketing, Consumer Behaviour, International Marketing, Quality Management and Marketing for Organic Products, Agro-Food Marketing.

Member of the European Commission group on Sheep and Goat Market Predictions, Brussels (1991 – 1997), member of the European Commission Evaluation Panel of the Sixth Framework Program, Priority 5 – Food Quality and Safety (2004–2005), member of the Advisory Group “Agriculture, Food and Biotechnology”, the 7th Framework Program (from June 2006).

Referee of several scientific journals, coordinator or partner in a number of research projects in the field of Food consumption, Quality, Consumer Behaviour, Food Safety and Sustainability:

..
.

BEATA ELZBIETA KUPIEC-TEAHAN 

At the moment Dr Beata Kupiec is Lecturer in Marketing , Bangor Business School, University of Wales Bangor where her main responsibility is delivery of specialists marketing subjects and supervision of research. She also is a Visiting Fellow, Manchester Business School, University of Manchester where her main responsibility involves delivery of Marketing Strategy workshops for MBA students and supervision of MBA dissertations. Her previous employment history includes Senior Lecturer in Food Marketing at Harper Adams University and Food Management Economist at Scottish Agricultural College.

Other commintments involve delivery of MBA modules as a visiting lecturer at Agricultural University; Warsaw 1996 to date. She is also a Moderator for Validated Schemes of Study (Business Management Degrees) University of Wales 2004 to date. Fellow of The Higher Education Academy.

Absolwentka polskich i brytyjskich uczelni obecnie zatrudniona jako wykladowca marketingu w Bangor Business School i Visiting Fellow w Manchester Business School gdzie wyklada specjalistyczne przedmioty z zakresu marketingu i opiekuje sie pracami doktorskimi i dysertacjami MBA rowniez w tym zakresie. Od 1996 roku jest nauczycielem akademickim w Wlk Brytanii pracujac kolejno w Scottish Agricultural College i Harper Adams Univestiy. Jest rowiniez moderatore programow walidowanych przez University of Wales. Czlonek (zwyczajny) Brytyjskiej Akademii Szkolnictwa Wyzszego.

..
.

KRZYSZTOF SZWEJK (SGGW)

Doktor nauk rolniczych, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziennikarz, wykładowca, specjalista PR, prowadzi szkolenia z zakresu budowania wizerunku osób i firm, rzecznik prasowy SGGW, wiceprezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”.

Pracował jako dziennikarz i szef Redakcji Rolnej TVP. Autor i wydawca wielu programów o tematyce gospodarczej, rolnej i UE. Twórca i dyrektor Biura Informacji i Promocji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Opracował i przeprowadził kampanie informujące rolników o programie SAPARD, o środkach pomocowych z UE oraz o programie identyfikacji zwierząt.


..
.

FINANSE

..
.

ANDRZEJ KURNICKI

Absolwent uczelni polskich i amerykańskich (studia na Uniwersytecie Warszawskim, magisterium The Johns Hopkins University, Baltimore USA, doktorat z zakresu polityki monetarnej i rynków kapitałowych na Wydziale Zarządzania UW). Uczestnik studiów podyplomowych i kursów m.in. w Harvard Business School i Massachusetts Institute of Technology. Specjalista z zakresu rynków kapitałowych i polityki monetarnej, ekspert z zakresu opracowywania programów międzynarodowych w dziedzinie finansów, edukacji i biznesu oraz zarządzania międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi i portfelowymi.

Przedsiębiorca, z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu firmami w USA i w Polsce – doradca finansowy w The Prudential, Baltimore (1987-1990), bankier w Lagg Mason (1990-1994), Prezes EuroAmerican Ltd (1992-1998), Prezes EuroAmerican Comp., Poland (2001-2006). Posiada licencję zawodową Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych: SEC (licencje, 6,7,22, 63, Investment Banker, Broker). Działacz studencki w latach 1979-1983 (założyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Zarządzania, UW), aktywny członek organizacji, m.in. Baltimorski Instytut Spraw Międzynarodowych (USA), Polskie Dziedzictwo Narodowe (USA). Wykładowca i koordynator programów dla studentów i wyższej kadry menadżerskiej w Polsce i USA, w tym programów MBA.

..
.

ADAM SULKOWSKI 

Assistant Professor of Business Law at the University of Massachusetts Dartmouth, Charlton College of Business (AACSB accredited). Research interests in Business law, corporate responsibility, non-financial corporate disclosures. Teaching responsibilities – Corporate Social Responsibility and Business Law in a Global Context, Legal Environment of Business, Business in India and Introduction to Sustainability. Managerial experience gained at Kaplan Inc. and Newton Kaplan Center, Newton, MA (2001 – 2004) – instructor and counsellor of students, leading turn-around of 3rd largest profit center in North Atlantic Region by executing comprehensive strategic plan. Director of Operations and Training, North Atlantic Region , Boston, MA. Solo practitioner (2003 – present) – litigation and mediation, zoning and title issues, identity fraud resolution, research and consulting. Legal Consultant for EARTHWATCH INSTITUTE , Maynard, MA (2001 – 2002) – drafted contract with National Park Service, drafted staff policies and volunteer liability release forms, summer associate at WHITE & CASE and BAKER & McKENZIE (Warsaw, Poland), EARTHJUSTICE, San Francisco, CA, BERTELSMANN ENTERTAINMENT , New York, NY. Member of the New York Bar and Massachusetts Bar (2001/2002 – present).

..
.

JUSTYNA FRANC-DĄBROWSKA

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW, członek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW i Komisji ds. Nauki, członek SERiA. Wykładowca Podyplomowego Studium Rachunkowości oraz Studiów Podyplomowych PRE-MBA Metody i Techniki Menedżerskie. W latach 2001-2006 pracownik księgowości ANR SP. Odbyła liczne staże i praktyki m.in. w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A.

Główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw (szczególnie kształtowania struktury kapitałów oraz rozliczania wyniku finansowego i wpływu tychże decyzji na płynność oraz kondycję finansową, zarządzania wartością dla właścicieli) oraz rachunkowości.

Kierownik i wykonawca w krajowych i międzynarodowych grantach i projektach naukowych: “Struktura kapitału a procesy rozwojowe przedsiębiorstw rolniczych”, “Stimulating entrepreneurship competitiveness and regional development in rural areas” – subproject DIFFA “Analysis of data and information flow and storage in rural regions”, “Gospodarowanie zyskiem a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych”.

Autorka ok. 60 artykułów, 2 książek i 2 skryptów. Laureatka nagród JM Rektora SGGW za osiągnięcia naukowo-badawcze (1999, 2003) oraz dydaktyczne (2007).
..
.

HARRY BREMMERS

Asystent profesora w Departamencie Ekonomiczno-Prawnym na uniwersytecie Erasmus w Rotterdamie w latach 1983-1993. Od 1997 współpracownik profesora w Departamencie Ekonomicznym na Uniwersytecie Wageningen.

Specjalizuje się w ekonomice biznesu i w prawie holenderskim. Zainteresowania badawcze ukierunkowane również na uwzględnienie zagadnień środowiskowych w analizie finansowej i księgowości przedsiębiorstw.

Zainteresowania naukowe skupiają się na zarządzaniu finansowym oraz zagadnieniach rachunkowości i księgowości. Nadzoruje również wizyty studyjne studentów oraz doktorantów. Wykładowca zarządzania finansowego oraz księgowości środowiskowej na studiach MBA w kilku krajach.

Autor wielu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Brał udział w wielu konferencjach. Członek Instytutu Mansholta.


..
.

MIĘDZYNARODOWY AGROBIZNES

..
.

GARTH ENTWISTLE, BSC, MA (Cornell).

Garth Entwistle has 27 years experience of working with a wide range of industries as a teacher, trainer and specialist advisor. Business Management issues have been reviewed with a wide range of groups which include students and practising mangers within the UK, USA and Central Europe. Previously working with the Scottish Agricultural College as a practicising Agricultural Economist, Garth is now an independent rural business economist. Garth has a wide experience of international agribusiness gained with a Masters in Agricultural Economics from Cornell University (USA), as a Visiting Assistant Professor at the University of Arkansas (USA) and as a Board member of the International Agribusiness MBA programmes offered at the Central European Agricultural Universities of Prague and Warsaw. He has worked within a wide range of industries and helped guide the development of individual firms within these industries.

He is currently working with a range of international businesses investing in renewable energy within the British market and has supports research undertaken by the Business School within the University of Aberdeen (UK).

..
.

KAROL KRAJEWSKI

Absolwent SGGW, Wydziału Technologii Żywności, a następnie pracownik naukowy tego Wydziału w Zakładzie Organizacji i Ekonomiki Przemysłu Spożywczego do 1990 roku, później w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (do 2001 roku). Obecnie adiunkt w Katedrze Handlu i Usług oraz organizator specjalności Organizacja Handlu (od 2001 roku) na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (2001-2002) w Katedrze Badań Rynku. Od 2003 roku zajęcia z zakresu logistyki i zarządzanie w kanałach dystrybucji żywności na studiach MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie” na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. Organizator i w latach 2003-2006 Dziekan Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie. Staże naukowe w Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz w Katedrze Marketingu Uniwersytetu w Helsinkach. Koordynator i wykonawca w kilku krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i PHARE, autor ekspertyz i opracowań konsultingowych dla sektora żywnościowego. Autor ok. 170 publikacji naukowych, książek i podręczników. Przewodniczący Sekcji Ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (od 1997 roku), członek SERiA. Ekspert i doradca w firmach badań rynku i agencjach reklamowych. Doradca ds. marketingu, restrukturyzacji i rozwoju licznych firm i instytucji. Redaktor naczelny czasopism naukowych „Przemysł Spożywczy” (1990-1995) i „Forum Mleczarskie” (2003-2006).

Zainteresowania naukowe skupiają się aktualnie na zarządzaniu w kanałach dystrybucji i logistyce produktów mleczarskich, modelowaniu rynku żywnościowego, kształtowaniu infrastruktury rynku i konkurencyjności w sektorze mleczarskich oraz badaniu skuteczności działań marketingowych na rynku żywnościowym.

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl