International MBA Program "Food Economy"

Program

Charakterystyka programu MBA

Program studiów MBA Zarządzanie w agrobiznesie składa się z 7 modułów kształcenia uzupełnionych o Seminarium dyplomowe oraz – dodatkowo dla osób zainteresowanych poszerzeniem umiejętności – o intensywne warsztaty w formule pogłębionego, kilkudniowego case study (Study week) oraz zagraniczny wyjazd studyjny (Study trip). Study week oraz Study trip nie są obowiązkowe dla uczestników.

Moduł Menedżer i organizacja obejmuje fundamentalne zagadnienia zarządzania, organizację pracy własnej (zarządzanie czasem), negocjacje, odpowiedzialność biznesu (Corporate Governance). Dodatkowo Słuchacze w ramach tego modułu zostaną wprowadzeni w podstawy ekonomiczne współczesnego biznesu (tzw. ekonomia menedżerska).

W procesie ewolucji systemu gospodarczego w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, kluczowego znaczenia nabierają pracownicy oraz poziom ich zaangażowania. Dlatego szczególny nacisk w naszym programie został położony jest na „Miękkie” aspekty zarządzania. W ramach tego modułu słuchacze będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności
w zakresie: przywództwa, zarządzania zasobami ludzkimi, zaangażowania pracowników oraz oceny okresowej i systemów premiowania.

Moduł Zarządzanie operacyjne, to z kolei tzw. twarde aspekty zarządzania. W ramach tego modułu oferujemy skondensowany pakiet wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania produkcją i jakością oraz logistyki i Supply Chain Management, wzbogacony o zastosowanie metod ilościowych (statystyka i w zarządzaniu produkcją, badania operacyjne) oraz przegląd współczesnych trendów w IT.

Moduł Marketing oferuje wiedzę z zakresu Consumer behaviour, marketingu międzynarodowego i PR. Szczególny nacisk został również na praktyczne aspekty marketingu oraz umiejętność przygotowania planu marketingowego.

W ramach modułu Zarządzanie finansami zapewniamy Słuchaczom – w przyjaznej konwencji „dla nie-finansistów” – możliwość zdobycia kompetencji z tego obszaru (podstawy analizy finansowej, rachunkowość zarządcza i controlling, finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe, biznes-plan) niezbędnych w pracy menedżera.

W warunkach złożonego i zmieniającego się otoczenia, współczesny menedżer potrzebuje umiejętności spojrzenia z uwzględnieniem długiego okresu oraz uwarunkowań determinowanych przez otoczenie organizacji. Jest to warunek budowy zwycięskich strategii oraz zrównoważonego sterowania rozwojem firmy. Na potrzebę tę odpowiada moduł Zarządzanie strategiczne. Słuchacze, w ramach tego modułu, zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie analizy strategicznej, formułowania strategii oraz jej skutecznego wdrażania. Moduł ten pozwoli również zbudować kompetencje zarówno w obszarach rozwoju organizacji i zarządzania zmianą, jak również w obszarze „narzędziowym”, tj. zarządzania projektami.

Jako program MBA związany z Wydziałem Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – który od 66 lat jest liderem w kształceniu kadr menedżerskich
dla gospodarki żywnościowej w Polsce – czujemy się w sposób szczególny uprawnieni
do zaoferowania modułu „branżowego”. Celem modułu Food Economy jest uzupełnienie menedżerskich kompetencji naszych Słuchaczy o wiedzę i umiejętności w zakresie: rynków rolnych, międzynarodowego agrobiznesu, negocjacji z sieciami handlowymi, bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania jakością żywności.

Oprócz wymienionych wyżej 7 modułów kształcenia, dodatkowo w ramach rozszerzenia wiedzy i umiejętności – Study week (dla zainteresowanych), oferujemy intensywne warsztaty w formule pogłębionego, kilkudniowego case study prowadzonego przez naszego wieloletniego współpracownika z USA. Z kolei Study trip to kilkudniowy wyjazd studyjny (dla zainteresowanych) do jednego z krajów europejskich, którego zadaniem jest zapoznanie Uczestników z sektorem agrobiznesu w danym państwie. W ramach seminariów terenowych będziemy poznawać najlepsze praktyki wiodących firm.

Słuchacze będą również uczestniczyć w Seminarium dyplomowym poświęconym istocie
i metodyce pisania pracy dyplomowej, która wieńczy studia MBA, a którą będzie można przygotować pod kierunkiem promotora indywidualnie lub w dwie osoby.

 

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl