International MBA Program "Food Economy"

Program

Charakterystyka programu MBA

Program studiów MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie” składa się z pięciu głównych bloków programowych: zarządzanie,funkcje, strategia, blok branżowy oraz integrujący.

Zadaniem BLOKU ZARZĄDZANIE jest wprowadzenie Słuchaczy w podstawowe arkana wiedzy i umiejętności menedżerskich. Blok ten dzieli się na trzy moduły. Moduł „Menedżer w organizacji” obejmuje fundamentalne zagadnienia zarządzania, organizację pracy własnej, negocjacje, rozwój organizacyjny i osobisty, odpowiedzialność biznesu (Corporate Governance). W procesie ewolucji systemu gospodarczego w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, kluczowego znaczenia nabierają pracownicy oraz poziom ich zaangażowania w pracę i firmę. Szczególny nacisk położony jest na  „miękkie” aspekty zarządzania (psychologia w zarządzaniu, zarządzanie personelem, ocena i motywowanie pracowników). Moduł „Metody ilościowe w zarządzaniu”, to z kolei tzw. twarde aspekty zarządzania (statystyka w badaniach rynku i w zarządzaniu produkcją, prognozowanie, badania operacyjne, współczesne trendy w IT).  Moduł „Ekonomia menedżerska” wprowadzi Słuchaczy w podstawy ekonomiczne współczesnego biznesu, uwzględniając zarówno spojrzenie mikroekonomiczne (firma i rynek) oraz makroekonomiczne i globalne. Ponadto, w ramach tego modułu proponujemy przegląd najnowszych nurtów w ekonomii.


Image Map

BLOK FUNKCJE oferuje Słuchaczom wszechstronne spojrzenie na działalność współczesnego przedsiębiorstwa w przekroju podstawowych funkcji organizacyjnych. Moduł „Zarządzanie operacyjne” to skondensowany pakiet wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania produkcją i jakością oraz logistyki i Supply Chain Management. Moduł „Marketing” obejmuje badania rynku, zarządzanie marką, promocję, zarządzanie relacjami z klientami, PR,  marketing międzynarodowy. W ramach modułu „Zarządzanie finansami” zapewniamy Słuchaczom– w przyjaznej konwencji „dla nie-finansistów” – możliwość zdobycia kompetencji z tego obszaru (rachunkowość, controlling, finanse przedsiębiorstwa, wycena przedsiębiorstw, rynki finansowe, finanse międzynarodowe, biznes-plan) niezbędnych w pracy menedżera.


Image Map

Oprócz kompetencji z zakresu podstawowych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, współczesny menedżer potrzebuje umiejętności spojrzenia na zewnątrz organizacji (otoczenie), z uwzględnieniem długiego okresu. Jest to warunek budowy zwycięskich strategii oraz zrównoważonego sterowania rozwojem firmy. Na potrzebę tę odpowiada BLOK STRATEGIA. W ramach modułu „Zarządzanie strategiczne” Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie analizy strategicznej, podejmowania decyzji i formułowania strategii oraz jej skutecznego wdrażania. Zdobyte umiejętności strategicznego myślenia będą oni mogli przećwiczyć w formie symulacyjnej gry kierowniczej. Moduł „Zarządzanie transformacją i rozwojem” pozwoli zbudować kompetencje zarówno w obszarach zarządzania zmianą i przywództwa, jak również w obszarze „narzędziowym”, tj. zarządzania projektami.

Jako program MBA związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – który od ponad 60 lat jest liderem w kształceniu kadr menedżerskich dla gospodarki żywnościowej w Polsce – czujemy się w sposób szczególny uprawnieni do zaoferowania BLOKU BRANŻOWEGO. Celem tego bloku, proponowanego w formie dwóch ścieżek kształcenia – „General Zarządzanie w Agrobiznesie” oraz „Dairy” jest uzupełnienie menedżerskich kompetencji naszych Słuchaczy o wiedzę i umiejętności w zakresie m.in: rynków rolnych, międzynarodowego agrobiznesu i perspektyw eksportowych, negocjacji z sieciami handlowymi, bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania jakością żywności, optymalizacji transportu, ekonomiki gospodarstw rolniczych. W ramach oferowanych ścieżek branżowych Słuchacze będą mogą wybrać zagadnienia związane ze swoimi zainteresowaniami w ramach obligatoryjnego limitu godzin zajęć.

BLOK INTEGRACJA ma za zadanie uporządkowanie zdobytej wiedzy oraz inspirować Słuchaczy. W ramach „Study week” oferujemy intensywne warsztaty w formule pogłębionego, kilkudniowego case study z udziałem studentów zagranicznych (w tym z partnerskich jednostek sieci AGRIMBA).Z kolei „Study trip” to kilkudniowy wyjazd studyjny do jednego z krajów europejskich, którego zadaniem jest wprowadzenie Uczestników do sektora agrobiznesu w danym państwie. W ramach seminariów terenowych będziemy poznawać najlepsze praktyki wiodących firm. W ramach tego bloku Słuchacze będą również uczestniczyć w seminarium poświęconym istocie i metodyce pisania pracy dyplomowej, która wieńczy studia MBA, a którą będzie można przygotować pod kierunkiem promotora indywidualnie lub w dwie osoby.

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl