Zarządzanie w agrobiznesie

Ekonomika Rynku

Monika Utzig

CEL

Osiągnąć zrozumienie funkcjonowania rynku

Szczegółowe cele obejmują:

  1. Objaśnienie kształtowania się równowagi rynkowej.
  2. Zrozumienie różnic pomiędzy poszczególnymi modelami rynku.
  3. Poznanie metodologii wykorzystania modeli ryku w analizie ekonomicznej
  4. Poznanie specyfiki rynku rolnego.

PROGRAM RAMOWY

  1. Podaż branży i popyt zagregowany
  2. Kształtowanie się równowagi rynkowej w przypadku konkurencji doskonałej, monopolu i oligopolu.
  3. Wykorzystanie metodologii statyki porównawczej w analizie ekonomicznej
  4. Efekty zewnętrzne (eksternalia)
  5. Specyfika rynku rolnego.

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (indywidualne zadania/prezentacje).

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 60%/40%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl