Zarządzanie w agrobiznesie

Makroekonomia

Aldona Zawojska

CELE

Celem kursu jest pogłębienie zrozumienia różnych podejść teoretycznych oraz ich zastosowania w polityce makroekonomicznej, jak również rozwinięcie umiejętności prowadzenia obiektywnych analiz gospodarki i polityki ekonomicznej.

Szczegółowe cele obejmują:

  1. Dostarczenie rygorystycznych ram pojęciowych do zrozumienia i analizowania zjawisk makroekonomicznych, ich przyczyn i konsekwencji
  2. Analizę różnych modeli makroekonomicznych
  3. Wyjaśnienie polityki fiskalnej i pieniężnej

PROGRAM RAMOWY

  1. Państwo w gospodarce i polityka fiskalna
  2. Pieniądz, polityka pieniężna
  3. Inflacja – teorie, konsekwencje, kontrola
  4. Bilans płatniczy i kurs walutowy

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (prace domowe dla studentów, indywidualne zadania/prezentacje).

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 60%/40%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl