Zarządzanie w agrobiznesie

Podstawy teorii podaży

Monika Utzig

CELE

Celem kursu jest zrozumienie głównych założeń i narzędzi teorii producenta i teorii kosztów oraz nabycie umiejętności ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów organizacji.

Szczegółowe cele obejmują:

  1. Zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami analitycznymi stosowanymi przez teorie podaży.
  2. Rozwiązywanie problemów optymalizacji stojących przed producentami.
  3. Przedstawienie mikroekonomicznych podstaw podejmowania decyzji zarządczych.

PROGRAM RAMOWY

  1. Funkcja produkcji
  2. Produkcja w krótkim okresie
  3. Produkcja w długim okresie
  4. Koszty produkcji i ich optymalizacja
  5. Przychody i korzyści ze skali produkcji

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (prace domowe dla studentów, indywidualne zadania/prezentacje).

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 60%/40%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl