Zarządzanie w agrobiznesie

Teoria konsumenta

Monika Utzig

CELE

Przekazanie podstaw wiedzy o szeroko rozumianej teorii wyboru ekonomicznego konsumenta (gospodarstwa domowego) oraz zaznajomienie z narzędziami analizy jego zachowań. Celem kursu jest również rozwinięcie praktycznych umiejętności posługiwania się modelami ekonomicznymi, które są podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej

Szczegółowe cele obejmują:

  • Objaśnienie teorii wyboru konsumenta.
  • Przedstawienie ograniczeń racjonalnego zachowania się konsumenta.
  • Poznanie wyboru konsumenta w warunkach ryzyka.
  • Praktyczne zastosowania teorii wyboru konsumenta..

PROGRAM RAMOWY

  • Konsument jako podmiot gospodarczy. Zasady wyboru konsumenta. Użyteczność całkowita i marginalna.
  • System preferencji konsumenta – krzywa obojętności.
  • Ograniczenia wyboru konsumenta (linia budżetowa, krzywa Lorenza).
  • Równowaga konsumenta. Dostosowania do zmian cen i dochodu.
  • Elementy nowoczesnej teorii wyboru konsumenta. Wybór międzyokresowy.

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50%

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 60%/40%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl