Zarządzanie w agrobiznesie

Planowanie Finansowe, zarządzanie finansami

Justyna Franc-Dąbrowska

CELE

  1. Dostarczenie wiedzy o zasadach, metodach i procesach składających się na koncepcję strategicznego zarządzania finansami przedsiębiorstw.
  2. Zdobycie umiejętności zastosowania określonych metod i narzędzi, powszechnie stosowanych w praktyce długookresowego zarządzania finansami przedsiębiorstw.
  3. Zapoznanie z wpływem ogólnych przemian gospodarczych w świecie i ewolucji rynków kapitałowych na przygotowywanie systemów długookresowego zarządzania finansami przedsiębiorstw

PROGRAM RAMOWY

  1. Polityka i strategia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Strategie finansowania przedsiębiorstw; planowanie finansowe.
  2. Kapitał obrotowy jako wsparcie w zarządzaniu płynnością finansową oraz jego strategie.
  3. Optymalizacja zarządzania środkami pieniężnymi – model Baumolla i model Millera Orra.
  4. Ocena wyniku finansowego metodą czteroczynnikową . Realistyczna ocena i podział zysku w warunkach inflacji.

Zaliczenie

Ocena z zajęć: egzamin pisemny 60%, aktywność na zajęciach 40%

Proporcje do oceny końcowej: praca pisemna/ocena z zajęć: 60%/40%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl