Zarządzanie w agrobiznesie

Metodologia badań marketingowych

Arkadiusz Orłowski

CELE

Wprowadzenie do metodologii badań rynkowych. Nauczenie praktycznych umiejętności planowania, prowadzenia, nadzorowania, analizy i interpretacji wyników badań rynkowych.

Szczegółowe cele obejmują:

  1. Zrozumienie istoty metodologii badań marketingowych
  2. Poznanie podstawowych zasad i       metod projektowania i prowadzenia badań marketingowych
  3. Analiza praktycznych przykładów i studiów przypadku

PROGRAM RAMOWY

  1. Metody doboru próby (dobór losowy: prosty, warstwowy, grupowy; dobór nielosowy: przypadkowy, kwotowy, celowy; określanie właściwej liczebności próby; procedury zbierania danych statystycznych; jakość danych statystycznych)
  2. Metodologiczne podstawy badań rynkowych (funkcje i cele badań rynkowych; najważniejsze elementy procesu badania rynkowego; typy badań rynkowych: opisowe, przyczynowo-skutkowe; badania pilotażowe)
  3. Metody zbierania danych rynkowych (dane pierwotne i wtórne; typy danych pierwotnych; podstawowe narzędzia pomiarowe; kwestionariusz, ankieta, wywiad, obserwacja, obserwacja uczestnicząca, itp.; wady i zalety poszczególnych narzędzi)
  4. Metodologia opracowywania formy narzędzi pomiarowych (skale pomiarowe: nominalna, porządkowa, przedziałowa, ilorazowa; zagadnienie właściwej budowy kwestionariusza, ankiety, formularza obserwacyjnego; pomiary skłonności i preferencji)
  5. Prezentacja i interpretacja wyników badań rynkowych (tworzenie raportu badawczego; analizowanie raportu badawczego; zarządzanie projektami badań marketingowych)
  6. Studia Przypadku

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (indywidualne zadania/prezentacje).

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 40%/60%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl