Zarządzanie w agrobiznesie

Prognozowanie w agrobiznesie

Stanisław Stańko

CELE

Zapoznanie z metodami i nabycie praktycznej umiejętności opracowywania prognoz zmiennych wewnętrznych i zewnętrznych w przedsiębiorstwie. Zaznajomienie z pakietem programów komputerowych do budowy prognoz.

PROGRAM RAMOWY

I Wiadomości wstępne

 1. Podstawowe pojęcia
 2. Rodzaje prognoz
 3. Proces prognozowania i jego etapy
 4. Potrzeby prognozowania w przedsiębiorstwie
 5. Granice i możliwości przewidywania zjawisk gospodarczych
 6. Źródła informacji niezbędnych do budowy prognoz
 7. Prognozowanie a podejmowanie decyzji
 8. Przegląd metod prognozowania

II Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych

 1. Elementy składowe szeregów czasowych
 2. Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem
 3. Modele szeregów czasowych z trendem
 4. Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi
 5. Modele szeregów czasowych z wahaniami cyklicznymi

III Zastosowanie w prognozowaniu modeli przyczynowo-opisowych

IV Inne metody prognozowania

V System prognostyczny przedsiębiorstwa

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 40%, ocena pracy domowej – 60% (opracowania prognozy wybranego zjawiska gospodarczego)

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 40%/60%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl