Zarządzanie w agrobiznesie

Statystyka dla menadżerów

Arkadiusz Orłowski

CELE

Przegląd podstawowych narzędzi statystycznych stosowanych w zarządzaniu firmą. Rozbudzenie zainteresowania ścisłymi, matematyczno-statystycznymi metodami wspomagania decyzji menadżerskich. Wyrobienie nawyku krytycznej analizy informacji.

Szczegółowe cele:

  1. Uzasadnienie konieczności stosowania narzędzi statystycznych w nowoczesnej firmie
  2. Poznanie podstawowych metod i narzędzi statystycznych wspomagających zarządzanie
  3. Praktyczne zastosowania statystyki w procesie analizy danych i podejmowania decyzji menadżerskich

 PROGRAM RAMOWY

  1. Podstawowe pojęcia statystyczne (populacja, próba, próba reprezentatywna, badania całościowe i cząstkowe, parametry próby, miary typowości, rozrzutu, asymetrii i smukłości, grupowanie danych, szeregi rozdzielcze, histogramy i wieloboki liczebności, wyznaczanie parametrów próby dla danych zagregowanych)
  2. Metody podejmowania skutecznych decyzji w warunkach niepewności (zagadnienia decyzyjne a hipotezy statystyczne, zmienne losowe i ich rozkłady, parametry rozkładów, estymacja parametrów i rozkładów populacji na podstawie próby, formułowanie i testowanie hipotez statystycznych – zasadnicze idee, testy statystyczne, prawdopodobieństwo, obszary krytyczne testu, poziom istotności, przedziały ufności)
  3. Analiza danych (wstępna obróbka danych pierwotnych: edytowanie, lodowanie, tablicowanie, wychwytywanie różnic metodami statystycznymi, badanie związków metodami statystycznymi, analiza korelacji i regresji, testy parametryczne i nieparametryczne, testy Studenta, testy chi-kwadrat, testy rangowe)
  4. Wybrane niestandardowe metody wspomagające podejmowanie decyzji menedżerskich (metody heurystyczne, zagadnienia algorytmiczne i niealgorytmiczne)
  5. Wstęp do zaawansowanych metod statystycznych (metody wielowymiarowe, analiza wariancji)

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (indywidualne zadania/prezentacje).

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 40%/60%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl