Zarządzanie w agrobiznesie

Wybrane zastosowania badań operacyjnych

Elżbieta Saganowska

CELE

Zdobycie umiejętności identyfikowania, rozwiązywania i analizy typowych problemów decyzyjnych oraz praktycznego posługiwania się aplikacjami wykorzystywanymi w procesie podejmowania decyzji.

Cele szczegółowe:

  1. Zapoznanie słuchaczy z typowymi problemami decyzyjnymi.
  2. Poznanie metod rozwiązywania typowych problemów decyzyjnych – interpretacja i analiza otrzymanych rozwiązań.
  3. Praktyczne zastosowania poznanych metod badań operacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

PROGRAM RAMOWY

  1. Sytuacje decyzyjne, typy decyzji, kryteria wyboru.
  2. Ogólna koncepcja rozwiązywania problemów decyzyjnych z wykorzystaniem metod badań operacyjnych.
  3. Możliwości wykorzystania modeli decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  4. Identyfikacja właściwego narzędzia do rozwiązywania i analizy typowych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.
  5. Wykorzystanie programów komputerowych w procesie wspomagania podejmowania optymalnych decyzji.
  6. Studia przypadku.

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 20%, ocena pracy domowej – 80% (indywidualne zadania/prezentacje).

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 40%/60%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl