Zarządzanie w agrobiznesie

Zarządzanie zmianami i reengineering

Robert Kowalski

CELE

 1. dokonanie przeglądu aktualnej teorii i praktyki w zakresie zwiększającego swoje znaczenie zagadnienia jakim jest zarządzanie zmianami
 2. nauczenie studentów analizy zmian organizacyjnych
 3. przekazanie zagadnień w zakresie zarządzania zmianami indywidualnymi i organizacyjnymi
 4. rozwój praktycznych umiejętności partycypacyjnego zarządzania

Po ukończeniu zajeć studenci powinni potrafić:

 1. Analizować i rozmawiać o tym, jak partycypacyjne metody zarządzania mogą usprawniać zarządzanie zmianami w organizacjach.
 2. Przeprowadzać analizę znanej im sytuacji biznesowej używając narzędzi: Diagram Venna, analiza Pola Sił, analiza drzewa decyzyjnego, analizy ryzyka i macierz przyczyn i skutków.
 3. Nawiązać w zarządzaniu zmianami do innych koncepcji zarządzania i narzędzi, które poznali – takie jak role w zarządzaniu, podejmowanie decyzji, TQM i zarządzanie projektami.

Docenić wyzwania, które reprezentują zmiany dla jednostki, oraz znaleźć właściwe odpowiedzi w przypadku problemu wystąpienia oporu wobec zmian.

III. Metody prowadzenia zajęć
Czas zajęć będzie podzielony 50:50 pomiędzy wykłady i zajęcia warsztatowe ze studiami przypadków i ćwiczeniami

IV. Wymagania wstępne (prerequisites):
Ukończenie przedmiotu “Podstawy zarządzania”
Ukończenie przedmiotu “Technologia pracy umysłowej”

V. Szczegółowy program zajęć:

 1. Moduł tematyczny “Zmiany i opór wobec zmian”
  • Co to jest zmiana?
  • Jakie są przyczyny zmian?
  • Odpowiedzi na zmianę
  • Opór
 2. Moduł tematyczny “Zamiany a role menedżera”
  • role w zarządzaniu
  • postęp decyzyjny
  • atrybuty zarządzania
 3. Moduł tematyczny “Narzędzia zarządzania”
  • diagram Venn
  • analiza pól sił
  • drzewo problemowe
 4. Moduł tematyczny “Zarządzanie Ryzykiem”
  • rekonstrukcja procesów biznesowych (reengineering)
  • waga ryzyka
  • analiza ryzyka
 5. Moduł tematyczny “Reasumpcja”
  • zarządzanie zmianami personalnymi
  • zarządzanie zmianami i TQM
  • inne związane z tematem zagadnienia

VI Literatura:

VII. Warunki zaliczenia:
Zaliczenie oparte na studium przypadku w ramach pracy domowej Egzamin końcowy

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl