Zarządzanie w agrobiznesie

Rekrutacja

Warunki podjęcia studiów MBA

Podyplomowe studia MBA przeznaczone są dla absolwentów dowolnych kierunków studiów wyższych z dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego i umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office.

Kandydaci powinni wykazać się co najmniej 3 – letnim stażem pracy (preferowane jest zatrudnienie na stanowisku kierowniczym). W wyjątkowych przypadkach dopuszczalny jest krótszy staż pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie udziału do programu MBA (formularz zgłoszeniowy);
  2. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych;
  3. Xerokopia dowodu osobistego;
  4. 1 zdjęcie.

Studia są odpłatne. Opłata za jeden semestr wynosi 4.900 zł (semestry 1-3) oraz 3.900 złotych za 4 semestr (łącznie 18.600 zł) i obejmuje pełny zestaw skryptów oraz innych pomocy dydaktycznych. Koszty dojazdów i utrzymania ponoszą słuchacze.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 10 lutego na semestr letni oraz do 30 września na semestr zimowy.

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl