International MBA Program "Food Economy"

Co nas wyróżnia

Nasz program jest adresowany do menedżerów, właścicieli firm oraz osób aspirujących do  wyższych stanowisk kierowniczych. Współczesne przedsiębiorstwa działają na silnie konkurencyjnych rynkach, poddanych procesom globalizacyjnym. Jednocześnie w otoczeniu firm dokonuje się coraz szybszy postęp technologiczny. Umiejętne dostosowanie się do zmian oraz zdolność do reagowania na pojawiające się szanse wymaga nieustannego doskonalenia i rozwoju kapitału ludzkiego. Celem Międzynarodowego Programu MBA „Zarzadzanie w agrobiznesie” jest transfer wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania, ze szczególnym odniesieniem do gospodarki żywnościowej.

Co nas wyróżnia?

 

NAUCZANIE W DZIAŁANIU

Kładziemy nacisk na praktykę. Przynajmniej połowa czasu naszych zajęć ma formę “nauczania poprzez działanie” zgodnie z cyklem Kolba (por. rysunek poniżej) – studia przypadków (case studies), gry kierownicze, praktyczne ćwiczenia i zadania, laboratoria komputerowe, Study week, Study trip. Liczna grupa naszych wykładowców (ponad 40%) to praktycy reprezentujący firmy zajmujące się doradztwem strategicznym i personalnym, marketingiem, PR, jak również międzynarodowe korporacje.

AGROBIZNES/FOOD ECONOMY

Polska jest szóstym producentem żywności w Unii Europejskiej. Gospodarka żywnościowa w naszym kraju odpowiada za 6% PKB a olbrzymi sukces eksportowy naszej  żywności w poszerzonej UE potwierdza konkurencyjność polskich firm sektora agrobiznesu. Jednakże sukces i konkurencyjność nie są dane raz na zawsze – wymagają nieustannych starań i ciągłego rozwoju, zwłaszcza w dobie postępującej globalizacji. Ważnym obszarem rozwoju jest kapitał ludzki. SGGW w Warszawie to największa i najstarsza (ponad 200 lat tradycji) uczelnia rolnicza w Polsce. Wydział Ekonomiczny SGGW w Warszawie, przy którym afiliowane są nasze studia od 66 lat kształci kadry menedżerskie i biznesowe, które współtworzyły sukces polskiej gospodarki żywnościowej. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta to rękojmia sukcesu dla kadr polskiej gospodarki żywnościowej o najwyższych aspiracjach rozwojowych.

WYMIAR MIĘDZYNARODOWY

Nasz program posiada akredytację europejskiego konsorcjum uczelni rolniczych ICA. 15% zajęć jest prowadzonych po angielsku przez współpracujących wykładowców zagranicznych.

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl