International MBA Program "Food Economy"

Co nas wyróżnia

Nasz program jest adresowany do menedżerów, właścicieli firm oraz osób aspirujących do  wyższych stanowisk kierowniczych. Współczesne przedsiębiorstwa działają na silnie konkurencyjnych rynkach, poddanych procesom globalizacyjnym. Jednocześnie w otoczeniu firm dokonuje się coraz szybszy postęp technologiczny. Umiejętne dostosowanie się do zmian oraz zdolność do reagowania na pojawiające się szanse wymaga nieustannego doskonalenia i rozwoju kapitału ludzkiego. Celem Międzynarodowego Programu MBA „Zarzadzanie w agrobiznesie” jest transfer wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania, ze szczególnym odniesieniem do gospodarki żywnościowej.

NAUCZANIE W DZIAŁANIU

Kładziemy nacisk na praktykę. Przynajmniej w 50%  zajęcia mają formę “nauczania poprzez działanie”. Jest to możliwe dzięki niewielkim grupom zajęciowym oraz stosowanej metodyce kształcenia wykorzystującej takie formy aktywizujące jak: studia przypadków (case studies), gry kierownicze, praktyczne ćwiczenia i zadania, praca w nowoczesnych laboratoriach komputerowych. Dzięki temu uczymy zgodnie z cyklem Kolba  (por. rysunek) tj. poprzez interesujące doświadczenia skłaniamy do refleksji będącej podstawą budowy przydatnej teorii do wykorzystania w praktyce.

Liczna grupa naszych wykładowców to praktycy reprezentujący firmy zajmujące się doradztwem strategicznym i personalnym, marketingiem, PR, jak również międzynarodowe korporacje.

WYMIAR MIĘDZNARODOWY

Szczycimy się współpracą ze sprawdzoną grupą wykładowców z zaprzyjaźnionych ośrodków z :

  • Holandii
  • Niemiec
  • Austrii
  • USA
  • Wielkiej Brytanii
  • Portugalii

Prowadzone przez nich zajęcia w języku angielskim nadają międzynarodowy (nie tylko z nazwy) wymiar naszemu programowi, co uważamy za niezwykle istotne w dobie globalizacji.

AGROBIZNES/FOOD ECONOMY

Polska jest szóstym producentem żywności w Unii Europejskiej. Gospodarka żywnościowa w naszym kraju odpowiada za 6% PKB a olbrzymi sukces eksportowy naszej  żywności w poszerzonej UE potwierdza konkurencyjność polskich firm sektora agrobiznesu. Jednakże sukces i konkurencyjność nie są dane raz na zawsze – wymagają nieustannych starań i ciągłego rozwoju, zwłaszcza w dobie postępującej globalizacji. Ważnym obszarem rozwoju jest kapitał ludzki. SGGW w Warszawie to największa i najstarsza (ponad 200 lat tradycji) uczelnia rolnicza w Polsce. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, przy którym afiliowane są nasze studia od 65 lat kształci kadry menedżerskie i biznesowe, które współtworzyły sukces polskiej gospodarki żywnościowej. Mając na uwadze to dziedzictwo, jak również 21 lat doświadczeń Międzynarodowego Programu MBA „Zarzadzanie w agrobiznesie” jesteśmy przekonani, że nasza oferta to rękojmia sukcesu dla kadr polskiej gospodarki żywnościowej o najwyższych aspiracjach rozwojowych.

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl