International MBA Program "Food Economy"

Regulamin MBA

Warunki przebiegu i ukończenia studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie w agrobiznesie”

§1

 1. Zajęcia dydaktyczne w ramach Międzynarodowego Programu  MBA „Zarządzanie w agrobiznesie” kończą się oceną zaliczeniową, oceną z egzaminu oraz oceną z pracy dyplomowej.
 2. Podstawą oceny zaliczeniowej jest liczba punktów zaliczeniowych (od 0 do 100) przyznanych przez prowadzącego przedmiot. Punkty zaliczeniowe są przyznawane na podstawie frekwencji i za aktywność w trakcie zajęć oraz za ewentualną pracę domową.
 3. Podstawą oceny z egzaminu jest liczba punktów uzyskanych z danego przedmiotu w trakcie egzaminu.
 4. Podstawą oceny z pracy dyplomowej jest jej przygotowanie i obrona.
 5. Uczestnictwo w study week oraz w study trip jest nieobowiązkowe.
 6. Study week oraz study trip odbędzie się przy minimalnej liczbie chętnych wynoszącej 8 osób.

§2

 1. Praca dyplomowa wykonywana jest samodzielnie przez studentów lub w grupach 2 osobowych pod kierunkiem promotora wybranego przez studenta/studentów.
 2. Oczekuje się, że praca dyplomowa będzie mieć charakter badawczy lub będzie służyć rozwiązaniu rzeczywistych problemów biznesowych. Po przyjęciu przez promotora, praca dyplomowa jest oceniana przez dwóch recenzentów.
 3. Złożenie i obrona pracy dyplomowej powinna nastąpić najpóźniej w okresie do 2 lat od ukończenia studiów.
 4. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest osiągnięcie średniej oceny z całych studiów na poziomie, co najmniej 51%, przy spełnieniu warunku osiągnięcia minimum 40 % z pojedynczego modułu.
 5. Minimalna ocena z pracy dyplomowej uprawniająca do jej obrony wynosi 51% maksymalnej liczby punktów.
 6. Wymagana frekwencja wynosi 80% obecności na zajęciach.

§3

 1. Końcowa liczba punktów uzyskanych za dany moduł jest obliczana jako średnia ważona oceny zaliczeniowej (z wagą 40%) i oceny egzaminacyjnej (z wagą 60%).
 2. Ocena z całych studiów jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych modułów i jest wyrażana w ujęciu punktowym oraz w stopniach zgodnie z poniższą skalą:
Liczba punktów Stopień Ocena słowna
71-100 5 Bardzo dobry, przy czym powyżej 75 pkt: wyróżnienie
61-70 4 Dobry
51-60 3 Dostateczny
50 i mniej 2 Nie kwalifikuje do otrzymania świadectwa
 1. Absolwenci, którzy zaliczą program studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MEN .
 2. Absolwenci, którzy zaliczą program studiów oraz przygotują i obronią pracę dyplomową otrzymują dodatkowo dyplom MBA sygnowany przez Międzynarodowy Zarząd sieci programów MBA „Agribusiness Management and Commerce” oraz akredytowany przez ICA (The Interuniversity Consortium for Life Sciences).
 3. Dyplom MBA z wyróżnieniem otrzymują studenci którzy uzyskali średnią ocenę powyżej 75% z całych studiów oraz co najmniej 75% z zaliczenia pracy dyplomowej.

§4

 1. Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie jest równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu.
 2. W przypadku choroby lub innych ważnych okoliczności losowych, student może złożyć uzasadniony wniosek do kierownika SP MBA „Zarządzanie w agrobiznesie” o przełożenie terminu egzaminu. W uzasadnionych przypadkach nie stosuje się zapisu § 4 ust. 1.
 3. W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej (tj. poniżej 40 pkt z danego przedmiotu) student ma prawo do egzaminu poprawkowego.

§5

 1. Student ma obowiązek uiścić opłatę za studia w ustalonym terminie.

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl