International MBA Program "Food Economy"

Regulamin MBA

Tryb i warunki ukończenia studiów, sposób wyliczenia ogólnego wyniku studiów
i zasady przygotowania i złożenia pracy dyplomowej

§1

 1. Zajęcia dydaktyczne w ramach SP MBA „Zarządzanie w agrobiznesie” kończą się oceną zaliczeniową, oceną z egzaminu oraz oceną z pracy dyplomowej.
 2. Podstawą oceny zaliczeniowej jest liczba punktów zaliczeniowych (od 0 do 100) przyznanych przez prowadzącego przedmiot. Punkty zaliczeniowe są przyznawane
  na podstawie frekwencji i za aktywność w trakcie zajęć oraz za ewentualną pracę domową.
 3. Podstawą oceny z egzaminu jest liczba punktów uzyskanych z danego przedmiotu
  w trakcie egzaminu.
 1. Podstawą oceny z pracy dyplomowej jest jej przygotowanie i obrona.
 2. Study week oraz study trip są zajęciami rozszerzającymi wiedzę i umiejętności i nie są obowiązkowe. Zajęcia te odbywają się przy minimalnej liczbie 8 zainteresowanych osób.

§2

 1. W trzecim semestrze studiów odbywają się seminaria poświęcone przygotowaniu prac dyplomowych.
 2. Praca dyplomowa wykonywana jest samodzielnie przez studentów lub w grupach
  2 osobowych pod kierunkiem promotora wybranego przez studenta.
 1. Oczekuje się, że praca będzie mieć charakter badawczy lub służyć rozwiązaniu rzeczywistych problemów biznesowych. Po przyjęciu przez promotora, praca dyplomowa jest oceniana przez dwóch recenzentów, w tym co najmniej jednego zagranicznego.
 1. Złożenie i obrona pracy dyplomowej powinna nastąpić najpóźniej w okresie
  do 6 miesięcy od ostatniego zjazdu w ostatnim, trzecim semestrze studiów.
 1. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest osiągnięcia średniej oceny z całych studiów na poziomie, co najmniej 51%, przy spełnieniu warunku osiągnięcia minimum 40 % z pojedynczego modułu.
 2. Minimalna ocena pracy dyplomowej uprawniająca do jej obrony wynosi 51% maksymalnej liczby punktów.
 3. Wymagana frekwencja wynosi 80% obecności na zajęciach.

§3

 1. Końcowa liczba punktów uzyskanych za dany moduł jest liczona jako średnia ważona oceny zaliczeniowej (z wagą 40%) i oceny egzaminacyjnej (z wagą 60%).
 2. Ocena z całych studiów jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych modułów i jest wyrażana w ujęciu punktowym oraz w stopniach zgodnie z poniższą skalą:
Liczba punktów Stopień Ocena słowna
71-100 5 Bardzo dobry, przy czym powyżej 75 pkt wyróżnienie
61-70 4 Dobry
51-60 3 Dostateczny
50 i mniej 2 Nie kwalifikuje do otrzymania świadectwa
 1. Absolwenci, którzy zaliczą program studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Absolwenci, którzy zaliczą program studiów oraz przygotują i obronią pracę dyplomową otrzymują dodatkowo dyplom MBA sygnowany przez Międzynarodowy Zarząd sieci programów MBA „Agribusiness Management and Commerce” oraz akredytowany przez ICA (The Interuniversity Consortium for Life Sciences).
 3. Dyplom MBA z wyróżnieniem otrzymują studenci którzy uzyskali średnią ocenę powyżej 75% z całych studiów oraz co najmniej 75% z zaliczenia pracy dyplomowej.

§4

 1. Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie jest równoznaczna
  z uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu.
 2. W przypadku choroby lub innych ważnych okoliczności losowych, student może złożyć uzasadniony wniosek do kierownika SP MBA „Zarządzanie w agrobiznesie”
  o wyznaczenie innego terminu egzaminu.
 3. W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej (tj. poniżej 40 pkt z danego przedmiotu) student ma prawo do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu.

§5

 1. Student ma obowiązek uiścić opłatę za studia w ustalonym terminie.

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl