International MBA Program "Food Economy"

Dokumenty

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia;
  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  • Dowód wpłaty pierwszej raty jeżeli płatność w ratach lub wpłaty całości
    w przypadku opłaty jednorazowej.

Wzory dokumentów zostaną przesłane do kandydata pocztą elektroniczną po zgłoszeniu chęci udziału w studiach.

 

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl