International MBA Program "Food Economy"

Dokumenty

  • Zgłoszenie udziału do programu MBA (formularz zgłoszeniowy);
  • Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych;
  • Kserokopia dowodu osobistego;
  • 1 zdjęcie;
  • Dowód wpłaty czesnego – jeżeli płatność w ratach to wpłata 1 raty lub dowód

 

 

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl